Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro žárové zinkování společnosti SIGNUM spol. s r. o.  

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují na právní vztahy mezi společností SIGNUM spol. s r.o., se sídlem Hustopeče, Nádražní 41, PSČ 693 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1199 jako zhotovitelem (dále také jen „SIGNUM spol. s r.o.“ nebo „zhotovitel“) a třetími osobami jako objednateli (dále také jen „objednatel“) při provádění povrchové úpravy materiálu předaného objednatelem (dále také jen „materiál“, „věc“ nebo „výrobek“) žárovým zinkováním (bod 3.1 OP) a s tím souvisejících činností. Tyto OP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že jsou zhotovitelem připojeny k nabídce (návrhu na uzavření smlouvy), anebo na ně odkazuje příslušná objednávka anebo smlouva o dílo (dále také jen „SoD“). Připojením k nabídce ve smyslu předchozí věty se rozumí i uvedení příslušného odkazu v nabídce na webovou adresu společnosti SIGNUM spol. s r. o. www.signumcz.com, kde jsou tyto OP zveřejněny, vyplývá-li z uvedení takového odkazu, že část obsahu SoD se má tam uvedenými OP řídit. Uzavřením příslušné SoD objednatel potvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil s těmito OP a že souhlasí s jejich zněním, jakož i s tím, aby se jimi příslušný obsah SoD řídil. 

1.2. Platí, že odchylná ujednání v SoD mají před zněním těchto OP přednost.

1.3. Veškeré právní vztahy mezi společností SIGNUM spol. s r.o. a objednatelem, na které se vztahují tyto OP, se řídí právním řádem České republiky.

2. Uzavření SoD

2.1. SoD je uzavřena zpravidla (viz bod 2.2 OP) vyplněním části zakázkového listu zhotovitele, označené při jeho levém okraji výrazem „PŘÍJEM“ (dále jen „příjmová část zakázkového listu“) objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí materiálu k provedení díla, v níž objednatel uvede zejména své identifikační údaje v rozsahu alespoň jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, tel. č. a e-mailové adresy, na nichž je objednatel k zastižení, je-li objednatel spotřebitelem, anebo obchodní firmy nebo jména, nemá-li obchodní firmu, sídla nebo adresy podnikání, případného zápisu v obchodním rejstříku anebo jiné evidenci, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, jména (kontaktní) osoby oprávněné jednat za objednatele, tel. č. a e-mailové adresy, na nichž je objednatel k zastižení, je-li objednatel podnikatelem, a druh materiálu určeného k provedení díla, zhotovitel uvede své identifikační údaje v rozsahu firmy, sídla, zápisu v obchodním rejstříku, IČ, DIČ, údajů závodu zhotovitele, v němž bude dílo provedeno, vč. tel. č. a emailové adresy, na nichž je zhotovitel k zastižení a jména (kontaktní) osoby oprávněné jednat za zhotovitele, a v níž objednatel a zhotovitel sjednají alespoň cenu za provedení díla a termín jeho provedení; není-li v příjmové části zakázkového listu uvedeno jinak, rozumí se dílem vždy provedení povrchové úpravy materiálu žárovým zinkováním. Neuvedení některého z výše uvedených údajů k identifikaci příslušné smluvní strany není na újmu uzavření SoD, je-li z obsahu příjmové části zakázkového listu zřejmé, o jaké smluvní strany jde. Nesjednání ceny za provedení díla a/nebo termínu jeho provedení není na újmu uzavření SoD, lze-li z okolností (např. předchozí spolupráce objednatele a zhotovitele, předsmluvní jednání), za nichž došlo k vyplnění příjmové části zakázkového listu, mít za to, že objednatel se zhotovitelem zamýšleli SoD uzavřít i bez uvedení ceny za provedení díla a/nebo termínu jeho provedení v příjmové části zakázkového listu. Příjmová část zakázkového listu bude opatřena podpisem osob oprávněných jednat při uzavření SoD za smluvní strany. K údajům obsaženým v případné objednávce objednatele, doručené zhotoviteli před vyplněním příjmové části zakázkového listu, lze za účelem určení obsahu SoD přihlédnout pouze tehdy, nejsou-li v rozporu s údaji uvedenými v zakázkovém listu, opatřeném podpisy stran. Ohledně nabídky zhotovitele, doručené objednateli před vyplněním příjmové části zakázkového listu, platí předchozí věta obdobně.

2.2. Při zachování písemné formy může být SoD uzavřena i jiným způsobem, splňujícím požadavky kladené právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), na uzavření SoD (§ 1731 a násl. ve spojení s § 2586 OZ), zejména učiněním písemného návrhu na uzavření SoD a jeho písemným přijetím jinak, než za využití zakázkového listu zhotovitele.

3. Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění dle příslušné SoD je provedení povrchové úpravy žárovým zinkováním (dále také jen „zinkování“) materiálu - podkladového kovu předaného objednatelem zhotoviteli (dále také jen jako „dílo“). Zinkování se provádí podle technických podmínek uvedených v ČSN EN ISO 1461, popř. technických podmínek uvedených v technické normě, která ČSN EN ISO 1461 kdykoliv v budoucnu nahradí, a to vždy ve znění platném při uzavření SoD. Případné zvláštní požadavky objednatele, jdoucích nad rámec ČSN EN ISO 1461, resp. technické normy, která naposledy uvedenou technickou normu ČSN EN ISO 1461 kdykoliv v budoucnu nahradí, bude zhotovitel povinen dodržet pouze tehdy, zaváže-li se k jejich dodržení zvláštní písemnou dohodou, uzavřenou s objednatelem před provedením díla

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla je určena dohodou smluvních stran obsaženou především v SoD. Není-li v SoD sjednáno jinak, rozumí se cena díla v české měně. Cena díla se odvíjí především od hmotnosti pozinkovaného materiálu. Cena díla je uvedena bez DPH, která k ní bude připočtena v zákonné výši.

4.2. Cena díla nezahrnuje náklady na expedici, balení, naložení, pojištění a dopravu do místa určení ani jiné náklady na dodání díla, které, není-li v SoD sjednáno jinak, jsou účtovány zvlášť (dále jen „náklady na dodání díla“). Výše nákladů na dodání díla závisí zejména na zvoleném způsobu dodání.

4.3. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla (tedy i právo fakturovat cenu díla), vč. DPH a případných nákladů na dodání díla bez jakýchkoliv srážek nebo snížení, předáním pozinkovaného materiálu objednateli. Poruší-li objednatel svoji povinnost převzít od zhotovitele pozinkovaný materiál (např. nedostaví-li se objednatel ve sjednaný den k převzetí pozinkovaného materiálu do výrobního závodu zhotovitele, anebo dostaví-li se, avšak od zhotovitele pozinkovaný materiál nepřevezme), vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (tedy i právo fakturovat cenu díla), vč. DPH a případných nákladů na dodání díla bez jakýchkoliv srážek nebo snížení, okamžikem jejího porušení. Není-li v SoD stanoveno jinak, nastává splatnost a vymahatelnost ceny díla ve stejný okamžik, k němuž zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla. Právo zhotovitele požadovat po objednateli zaplacení zálohy na cenu díla není předchozími větami dotčeno. 

4.4. Zhotovitel s objednatelem v SoD sjednají zpravidla některý z níže uvedených způsobů zaplacení ceny díla vč. DPH a nákladů na dodání díla:

 1. platbu v hotovosti v pokladně zhotovitele při převzetí díla v závodě zhotovitele, v němž bylo dílo provedeno (v místě plnění),
 2. platbu bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem, a to zpravidla ve lhůtě uvedené na faktuře,
 3. platbu zálohově předem na základě zálohové faktury (dále jen „zálohová faktura“), a to ve lhůtě splatnosti uvedené na takové faktuře,
 4. platbu na dobírku při doručení provedeného díla na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v SoD.

Nebude-li v SoD sjednán způsob zaplacení ceny díla, vč. DPH a nákladů na dodání díla, bude cena díla, vč. DPH a nákladů na dodání díla zaplacena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem, a to ve lhůtě uvedené na faktuře.

4.5. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po uzavření SoD požadovat po objednateli zaplacení zálohy ve výši určené zhotovitelem a objednatel je povinen zhotoviteli zálohu ve lhůtě uvedené na zálohové faktuře, jinak do pěti dnů od vystavení zálohové faktury, zaplatit; až do doby zaplacení zálohy je zhotovitel oprávněn odložit své plnění s tím, že o dobu od vystavení zálohové faktury zhotovitelem do zaplacení zálohy objednatelem se prodlužuje čas plnění (termín provedení díla). Zhotovitel není povinen započít s prováděním díla ani v něm pokračovat před zaplacením zálohy objednatelem. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením zálohy nebo její části trvajícím déle jak pět pracovních dní, je zhotovitel oprávněn odstoupit od SoD. Zaplacenou zálohu zhotovitel zúčtuje v konečné faktuře, která je daňovým dokladem.

4.6. Zhotovitel má právo jednostranně zvýšit cenu díla, zjistí-li, že tloušťka povlaku na materiálu o nevhodném chemickém složení v průměru přesahuje o více než 100% minimální průměrnou tloušťku vrstvy, jak je tato stanovena normou ČSN EN ISO 1461. V případě dle předchozí věty objednatel není oprávněn odstoupit od SoD, ani SoD vypovědět, a je povinen zhotoviteli zaplatit jím jednostranně zvýšenou cenu díla. O zvýšení ceny díla informuje zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu.

4.7. Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny díla, pokud mezi okamžikem uzavření SoD a provedením (dokončením) díla dojde ke snížení nebo zvýšení nákladů, zejména v důsledku změny cen vstupů (zejm. surovin a/nebo energií). V případě dle předchozí věty objednatel není oprávněn odstoupit od SoD, ani SoD vypovědět, a je povinen zhotoviteli zaplatit jednostranně upravenou cenu díla, ledaže by šlo o podstatné zvýšení ceny ve vztahu s objednatelem, který je spotřebitelem. Podstatným zvýšením ceny se rozumí její zvýšení o více než 20 %. Na požádání prokáže zhotovitel objednateli faktory rozhodné pro úpravu ceny díla a její příslušné zvýšení nebo snížení.

4.8. Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření SoD na rozšíření rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou. 

5. Provedení díla

5.1. Platí, že čas plnění je stanoven ve prospěch zhotovitele a není-li v SoD určeno jinak, zhotovitel dokončí dílo do 30 dnů od předání materiálu objednatelem zhotoviteli. Nestanoví-li SoD jinak, platí, že uzavřením SoD objednatel, který je spotřebitelem, žádá zhotovitele, aby začal s prováděním díla i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s tím, že odstoupí-li takový objednatel od SoD, je ve smyslu ustanovení § 1834 OZ povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od SoD.

5.2.Bude-li k provedení díla dle uvážení zhotovitele nezbytná součinnost objednatele, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní a vyzve jej k poskytnutí součinnosti. Až do doby poskytnutí součinnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, popř. s prováděním díla nezapočít. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením, popř. nezapočetím vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením, popř. nezapočetím díla.

5.3. Místem plnění je výrobní závod zhotovitele, provádějící zinkování materiálu. Označení výrobního závodu zhotovitele, který je místem plnění, je zpravidla uvedeno v příjmové části zakázkového listu. 

5.4. Dílo je dokončeno provedením technologického procesu zinkování. Nestanoví-li SoD jinak, nevyžaduje se k průkazu dokončení díla provedení zkoušek ani předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu.

5.5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo ve sjednaném místě, jinak v místě plnění. Objednatel je povinen od zhotovitele dokončené dílo v místě dle předchozí věty převzít. Platí, že dokončeným je i takové dílo, které má jen nepodstatné vady, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu (dále jen „nepodstatné vady“).

5.6. Dochází-li k předání díla objednateli v místě plnění či místě určení, považuje se dílo za předané objednateli písemným potvrzením objednatele anebo převzetím díla objednatelem bez písemného potvrzení anebo odmítnutím převzetí díla, které má jen nepodstatné vady, anebo okamžikem prodlení objednatele s převzetím nabídnutého díla.

5.7. Má-li zhotovitel podle SoD dokončené dílo odeslat, považuje se dílo za předané objednateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro objednatele, umožní-li zhotovitel objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci a označí-li zhotovitel dílo (věc) zjevně a dostatečně jako zásilku pro objednatele. Při odeslání nastanou účinky předání díla objednateli jeho předáním dopravci, označí-li zhotovitel dílo (věc) zjevně a dostatečně jako zásilku pro objednatele. Neoznačí-li zhotovitel dílo (věc), nastanou účinky předání ve smyslu předchozí věty, oznámí-li zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu, že mu dílo (věc) odeslal, a dílo (věc) v oznámení dostatečně určí (specifikuje). Bez tohoto oznámení je dílo objednateli předáno, až okamžikem, kdy mu je předá dopravce. 

5.8. Je-li zhotovitel podle SoD povinen osobně provést dopravu do místa určení a vykládku díla v místě určení, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli s tím spojené náklady, které zahrnují zejména náklady na balení, dopravu díla a na jeho vyložení. V případě dle předchozí věty je objednatel dále povinen vytvořit zhotoviteli v místě určení takové podmínky, aby vykládka díla proběhla bez jakýchkoli obtíží a problémů, tj. především objednatel umožní volné a bezpečné přistavení auta na vykládací místa. Objednatel se zavazuje k potřebné součinnosti při vykládce díla, zejména k poskytnutí mechanizačních prostředků a řádně vyškolených pracovníků. Vznikne-li zhotoviteli škoda při vykládce díla v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele nebo v důsledku porušení povinností objednatele dle tohoto bodu 5.8 OP, je objednatel povinen tuto škodu zhotoviteli nahradit, a to ve výši určené zhotovitelem.

5.9. Předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel a objednatel písemně potvrdí. Písemné potvrzení ve smyslu předchozí věty se zpravidla vyznačí v příslušné části zakázkového listu. Dokončené dílo předá objednateli zhotovitel nebo jím pověřená osoba. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Veškeré případné výhrady k provedení díla (vytknutí vad) je objednatel povinen uvést při převzetí díla. Objednatel je oprávněn požadovat, aby jeho výhrady ve smyslu předchozí věty byly při převzetí díla vyznačeny v příslušné části zakázkového listu.

5.10. Není-li v SoD stanoveno jinak, je objednatel povinen převzít dokončené dílo nejpozději do 8 dnů od oznámení o jeho dokončení. 

5.11. V případě prodlení objednatele s převzetím díla (bod 5.4 věta první OP ve spojení s bodem 5.10 OP), je zhotovitel oprávněn, aniž by tím byla dotčena jeho jiná práva podle SoD a právních předpisů, účtovat objednateli skladné za uskladnění díla v prostorách zhotovitele, a to ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý měsíc uskladnění díla, a objednatel je povinen zhotoviteli skladné v uvedené výši zaplatit; není-li v SoD stanoveno jinak, bude skladné objednateli účtováno měsíčními fakturami. Trvá-li prodlení objednatele s převzetím díla více než  jeden měsíc, je zhotovitel oprávněn na účet objednatele vhodným způsobem věc, na níž bylo provedeno dílo, prodat, a to i tehdy, není-li objednatel vlastníkem věci. Zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci v délce jednoho měsíce. Po marném uplynutí náhradní lhůty je zhotovitel oprávněn věc prodat. Zhotovitel vydá objednateli výtěžek z prodeje po odečtení nesplněných dluhů objednatele (zejména ceny díla, případných nákladů na dodání díla, skladného, naběhlých smluvních pokut a úroků z prodlení) a nutných nákladů prodeje.

6. Práva a povinnosti smluvních stran, technické podmínky

6.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení díla (tj. k dokončení a předání díla) a zhotoviteli zaplatit cenu díla, jakož i další peněžité částky, na jejichž zaplacení má zhotovitel podle SoD právo. 

6.2. Veškeré věci (zejm. materiál, na němž bude prováděno zinkování), které je objednatel povinen předat zhotoviteli za účelem provedení díla, objednatel předá zhotoviteli včas a ve stavu, umožňujícím řádné provedení díla - zinkování.  

6.3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost podkladů a údajů předaných zhotoviteli. Objednatel je před započetím díla (zinkování) povinen zhotoviteli poskytnout informace, jejichž poskytnutí mu ukládají obecně závazné právní předpisy, jakož i informace, které je objednatel povinen poskytnout nebo které je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat podle příslušných technických norem (včetně norem ČSN a standardů), zejména podle přílohy A/A.1 a A.2 technické normy ČSN EN ISO 1461, tj. zejm. – avšak nikoliv výlučně - informace o složení a veškerých vlastnostech (podkladového) materiálu, vč. specifikace stavu oceli (materiálu) při dodání, informace, zda se na výrobku nacházejí povrchy řezané plamenem, laserem nebo plazmou, informace o funkčních površích a jejich označení, informace o místech, kde by povrchové nerovnosti znemožnily zamýšlené použití pokoveného výrobku, vč. nákresu nebo jiného označení těchto míst, s tím, že objednatel se zhotovitelem projedná postup řešení tohoto problému. Objednatel bere na vědomí, že konstrukce určené k zinkování nesmí být svrtány vnitřně. Zhotovitel nemá žádnou možnost přesvědčit se o přítomnosti dutin či odvzdušnění. Informace podle dodatků normy ČSN EN ISO 14713-1 a normy ČSN EN ISO 14713-2. Trvá-li objednatel na provádění díla navzdory neposkytnutí příslušných informací, jejich nesprávnosti či neúplnosti nebo uložení nevhodných pokynů či nevhodnosti věci předané k provedení díla, zhotovitel neodpovídá za vady díla, ani za případnou škodu na věci, tj. i materiálu, která byla zhotoviteli k provedení úpravy (zinkování) předána. V případech dle předchozí věty je zhotovitel oprávněn od SoD odstoupit. 

6.4. Objednatel dále prohlašuje, že materiál určený pro žárové zinkování splňuje svým chemickým složením vhodnost tohoto materiálu pro vlastní zinkování. Objednatel potvrzuje, že je seznámen s vlivem chemického složení oceli (materiálu) na zinkový povlak, zejména s obsahem křemíku, síry a fosforu. Je-li některý z prvků uvedených v příloze č. 1 těchto OP v materiálu určenému k žárovému zinkování zastoupen v hodnotách přesahujících hodnoty uvedené v příloze č. 1 těchto OP, nenese zhotovitel odpovědnost za případné vady povrchové úpravy, ani za případnou škodu materiálu, vzniklé nedodržením tohoto chemického složení.

6.5. Objednatel prohlašuje, že jsou mu známy všechny požadavky na kvalitu provedení svarových spojů, tyto nesmí obsahovat žádné zápaly, póry, trhliny, bubliny, plynové dutiny, vměstky, neprůvary či jiné nepřípustné vady. Pokud svarové spoje budou obsahovat tyto vady, nenese zhotovitel odpovědnost za kvalitu pozinkování v těchto spojích, ani odpovědnost za případnou škodu, způsobenou na materiálu. Objednatel bere na vědomí, že při svařování výrobků určených k zinkování je třeba používat prostředky k čištění svařovacích hubic, či zamezení tvorby rozstřiku, které odsouhlasí zhotovitel.

6.6. Objednatel bere na vědomí, že žárové zinkování je protikorozní systém, u něhož není garantován dekorativní účinek. Norma ČSN EN ISO 1461 výslovně stanoví, že na napadení povlaku žárového povlaku bílou rzí nelze uplatnit reklamaci, její výskyt nesouvisí s kvalitou naneseného povlaku žárového zinku. Objednatel dále bere na vědomí a je si vědom nebezpečí vzniku deformace a/nebo destrukce materiálu následkem chemického procesu žárového zinkování a změn vnitřního pnutí v důsledku termických procesů, spojených s nerovnoměrným ohřevem. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za takovéto změny materiálu, jak jsou popsány výše.

6.7. Objednatel je povinen písemně upozornit zhotovitele na skutečnost, že po zinkování bude na výrobek nanášena barva, jaká a jakou technologií. Poruší-li objednatel svoji povinnost podle předchozí věty, neodpovídá zhotovitel za vady nebo za škodu vzniklou v důsledku toho, že tuto skutečnost v rámci přípravy na zinkování nebo při zinkování nezohlednil.

6.8. Celková nepokovená plocha určená pro opravu zhotovitelem nesmí být větší než 0,5 % celkové plochy povrchu výrobku. Jednotlivá nepokovená plocha pro opravu nesmí být větší než 10 cm2.

6.9. Nebude-li materiál, který objednatel zhotoviteli k provedení zinkování předá, splňovat výše uvedené požadavky, neodpovídá zhotovitel za nemožnost provedení díla nebo za případné vady a škody z toho vyplývající.

6.10. Uzavřením SoD objednatel potvrzuje, že byl zhotovitelem seznámen s technickými podmínkami zinkování jím dodaného materiálu.

6.11. Zhotovitel poskytne na písemnou žádost objednatele technické informace ke správnému zhotovení výrobků, určených pro zinkování. V příloze č. 1 těchto OP jsou spolu s dalšími technickými informacemi uvedeny rovněž vhodné/nevhodné materiály pro zinkování.

6.12. Ohledně veškerých požadavků objednatele, jdoucích nad rámec ČSN EN ISO 1461, platí ustanovení bodu 3.1 poslední věta těchto OP. 

7. Odpovědnost za vady

7.1. Povinnost zhotovitele z vadného plnění zakládá pouze taková vada, kterou má dílo v době přechodu nebezpečí, tj. při předání objednateli zhotovitelem v místě plnění nebo v místě určení, při předání dopravci zhotovitelem k přepravě pro objednatele.

7.2. Objednatel je povinen dílo prohlédnout při převzetí v místě plnění či v místě určení, je-li zhotovitel podle SoD povinen dokončené dílo odeslat či osobně provést jeho dopravu do místa určení. 

7.3. Objednatel oznámí zhotoviteli: 

 1. zjevné vady díla při převzetí díla 
 2. skryté vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do šesti měsíců od předání díla ve smyslu bod

těchto OP, je-li objednatelem podnikatel a při uzavření SoD je z okolností zřejmé, že se dílo týká také jeho podnikatelské činnosti, v ostatních případech do dvou let od předání díla ve smyslu bodu 7.1 těchto OP.

7.4. Objednatel je povinen oznámit vady zhotoviteli písemným záznamem v příslušné části zakázkového listu anebo písemným oznámením doručeným zhotoviteli na adresu jeho sídla. Objednatel, který je spotřebitelem, oznámí vady zhotoviteli také v kterékoliv jiné provozovně (závodě) žárového zinkování zhotovitele, v níž je přijetí takového oznámení možné s ohledem na povahu poskytovaných služeb, a to kdykoliv v provozní době příslušné provozovny (závodě) žárového zinkování. V oznámení vad objednatel uvede číslo zakázky, ohledně níž uplatňuje právo z vadného plnění, stručným a výstižným způsobem popíše jím zjištěný stav, v němž spatřuje vadu díla, včetně toho, jak se vada projevuje, a doloží jej příslušnými listinami (např. fotografií, protokolem, odbornou technickou zprávou).

7.5. Opožděné oznámení objednatele anebo oznámení, které není uskutečněno v souladu s bodem 7.4 těchto OP, není řádným oznámením vad a nezakládá právo z vadného plnění. 

7.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením SoD (podstatné porušení je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není), má objednatel podle své volby právo na provedení náhradního díla, opravu, přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Je-li vada nepodstatným porušením SoD, má objednatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Přísluší-li objednateli na základě jeho oznámení právo z vadného plnění a nesdělí-li objednatel v oznámení vad zhotoviteli, jaké konkrétní právo z vady díla uplatňuje, či uplatní-li takové právo, které mu nepřísluší, určí zhotovitel, jakým způsobem uspokojí právo objednatele z vadného plnění, tj. zda odstraní vadu anebo objednateli poskytne přiměřenou slevu z ceny díla. 

7.7. Po dobu prodlení objednatele se zaplacením ceny díla není zhotovitel povinen uspokojit právo objednatele z vadného plnění. Ustanovení podle předchozí věty se nepoužije ve vztahu s objednatelem, který je spotřebitelem.

7.8. Právo z vadného plnění objednateli nenáleží rovněž tehdy, způsobil-li vadu sám objednatel (např. mechanické poškození povlaku po předání díla), je-li domnělá vada důsledkem povrchové vady podkladového materiálu nebo jeho nevhodného chemického složení, nevhodné konstrukce, nečistoty neodstranitelné mořením, mezery, póru či zápalu ve sváru, nepoužití anebo nepoužití zhotovitelem předem odsouhlasených prostředků k čištění svařovacích hubic a k zamezení tvorby rozstřiku, aj.

7.9. O vadách vytknutých objednatelem, který je spotřebitelem, rozhodne zhotovitel ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do lhůty podle předchozí věty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vytknutí vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vytknutí vady, pokud se zhotovitel s objednatelem, který je spotřebitelem, nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení SoD.

8. Úroky, smluvní pokuta, zadržovací právo

8.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo její části, jakož i se zaplacením jakékoliv jiné peněžité částky, na jejíž zaplacení má zhotovitel podle SoD právo, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, jehož výše je stanovena nařízením vlády.

8.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo její části je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty objednatele nezbavuje povinnosti zaplatit zhotoviteli cenu díla nebo její část, s jejímž zaplacením je v prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody zhotovitele.

8.3. V případě prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla (bod 5.4 věta první OP ve spojení s bodem 5.10 OP), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý i jen započatý měsíc prodlení. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty podle předchozí věty ani jejím zaplacením nejsou dotčena jiná práva zhotovitele, zejm. jeho právo podle bodu 5.11 těchto OP. 

8.4. Za každou jednotlivou upomínku ke splnění povinnosti, s jejímž splněním je objednatel v prodlení, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli paušální administrativní poplatek ve výši 150,- Kč a objednatel je povinen zhotoviteli tento poplatek zaplatit; splatnost poplatku nastává odesláním upomínky objednateli.

8.5. Vyskytnou-li se po uzavření SoD na straně objednatele takové okolnosti, které by i jen mohly nasvědčovat tomu, že objednateli může hrozit předlužení nebo že objednatel může být dlouhodobě špatně schopen plnit své závazky, je zhotovitel oprávněn požadovat najednou úhradu i všech dosud nesplatných pohledávek za tímto objednatelem. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části se po marném uplynutí dodatečné lhůty v délce trvání 2 týdnů stávají splatnými veškeré případné ostatní pohledávky zhotovitele vůči objednateli a zhotovitel je oprávněn zadržet vydání materiálu objednateli do doby úhrady všech svých pohledávek, které má vůči objednateli. K nastoupení účinku podle předchozí věty není třeba žádného právního jednání zhotovitele (např. oznámení o započetí dodatečné lhůty apod.).

8.6. Zhotovitel má k věci, předané mu objednatelem k provedení díla, dokud se u něho nachází, zadržovací právo k zajištění splatných dluhů objednatele, vyplývajících ze SoD.

8.7. Zhotovitel je oprávněn uplatnit zadržovací právo k věci uvedené v předchozím bodě 8.6 těchto OP i k zajištění nesplatného dluhu objednatele,

 1. nezajistí-li objednatel dluh jinak, ač jej podle SoD nebo podle zákona zajistit měl, nebo
 2. prohlásí-li objednatel, že dluh nesplní, nebo
 3. stane-li se jinak zřejmým, že objednatel dluh nesplní následkem okolnosti, která u něho nastala a která zhotoviteli nemohla být známa při uzavření SoD.

8.8. O uplatnění zadržovacího práva podle předchozího bodu 8.7 těchto OP zhotovitel bez zbytečného odkladu objednatele písemně vyrozumí. 

8.9. Po dobu trvání zadržovacího práva není zhotovitel povinen věc objednateli ani třetí osobě vydat, ledaže by zhotoviteli byla poskytnuta dostatečná jistota nebo zajišťované dluhy objednatele jinak zanikly.

8.10. Nesplní-li objednatel svůj dluh vůči zhotoviteli ani v náhradní přiměřené lhůtě, poskytnuté mu za tím účelem zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn věc vhodným způsobem prodat a z výtěžku uspokojit své pohledávky vůči objednateli, včetně nutných nákladů vynaložených při realizaci zadržovacích práva. Zhotovitel bez zbytečného odkladu po uspokojení svých pohledávek vydá objednateli případný přebytek z prodeje. 

9. Odstoupení od SoD

9.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD rovněž v následujících případech: 

 1. objednatel je předlužen, nebo
 2. vůči objednateli bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo
 3. bylo vydáno rozhodnutí o úpadku objednatele, nebo
 4. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo přeměny), nebo
 5. jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva k majetku objednatele, nebo
 6. vůči objednateli bylo zahájeno exekuční řízení a/nebo řízení o výkon rozhodnutí, nebo
 7. stane-li se jinak zřejmým, že objednatel poruší svoji povinnost zaplatit cenu díla následkem okolnosti, která u něho nastala, nebo
 8. objednatel je v prodlení s převzetím díla po dobu delší než jeden měsíc, nebo
 9. objednatel ani k druhé výzvě zhotovitele neposkytl součinnost potřebnou k provedení díla, nebo
 10. je činěn úkon a/nebo nastala okolnost, která má podobný účinek jako úkony nebo skutečnosti uvedené v předchozích písmenech tohoto bodu 9.1 OP výše.

9.2. Odstoupení od SoD se uskutečňuje písemným sdělením zaslaným na adresu druhé smluvní strany, uvedenou v SoD.

9.3. Odstoupení od SoD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od SoD, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Odstoupení od SoD se nedotýká ani zajištění dluhu objednatele zadržovacím právem anebo jiným způsobem. 

9.4. Zanikne-li závazek zhotovitele provést dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úhradu ceny použitých věcí, včetně energií, a vykonané práce až do doby zániku závazku.

9.5. Předchozími ustanoveními není dotčeno právo objednatele odstoupit od SoD podle příslušných zákonných ustanovení.

10. Společná ustanovení

10.1. Vyžaduje-li SoD, aby určité právní jednání anebo oznámení strany, bylo uskutečněno písemně, považuje se písemná forma za dodrženou, je-li takové jednání anebo oznámení napsáno a podepsáno (dále jen „písemnost“).

10.2. Písemnosti si strany doručují:

  1. při osobní styku jejich předáním a převzetím – písemnost je doručena jejím převzetím; účinky doručení má i odepření převzetí. 
  2. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky – písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem přihlášení se do datové schránky.
  3. s využitím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla uvedenou v SoD anebo straně oznámenou postupem podle bodu 10.3 těchto OP – písemnost je doručena dnem dojití; v pochybnostech platí, že písemnost došla třetí pracovní den po jejím odeslání příslušnou stranou. Odmítne-li strana písemnost doručovanou na poštovní adresu přijmout, hledí se na písemnost jako na doručenou dnem odepření přijetí.
  4. prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu uvedenou v SoD anebo straně oznámenou postupem podle bodu 10.3 těchto OP – písemnost je doručena dnem, kdy byla doručena do e-mailové schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že je doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.

10.3. Strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den, sdělit změny veškerých skutečností významných pro doručování, zejména oznámit si změnu poštovní nebo elektronické adresy. Poruší-li strana bez omluvitelného důvodu povinnost podle předchozí věty, považuje se takové jednání za zmaření dojití a písemnost doručovaná na poštovní adresu se považuje za doručenou třetí pracovní den po odeslání, a písemnost doručovaná na elektronickou adresu se považuje za doručenou dnem jejího odeslání, i když strana, která je jejím adresátem, neměla možnost se s obsahem písemnosti seznámit.

10.4. Objednatel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti ze SoD bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti ze SoD (včetně SoD jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu objednatele. Postoupení SoD nebo jakékoli její části objednatelem je vůči zhotoviteli účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu zhotovitele s takovým postoupením. Postoupení SoD nebo jakékoli její části je vůči objednateli účinné okamžikem, kdy bude objednateli postoupení oznámeno.

10.5. Objednatel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem bez dalšího. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

10.6. Pokud by u objednatele byly dány jakékoliv důvody, jež by mohly založit zákonné ručení či jinou odpovědnost zhotovitele za daňové povinnosti objednatele, je objednatel povinen o takových skutečnostech zhotovitele bezodkladně písemně informovat.

10.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli, který SoD uzavírá v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, pouze škody způsobené takovému objednateli porušením některé z povinností stanovených v SoD ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti. Objednatel uvedený v předchozí větě se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobené neplatností SoD zhotovitelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.

10.8. Strany tímto prohlašují, že měly skutečnou příležitost obsah SoD, včetně jejích základních podmínek, ovlivnit a nejedná se tak o smlouvu uzavíranou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit tyto OP bez předchozího upozornění s tím, že objednatel se zavazuje sledovat webovou adresu www.signumcz.com, na které je vždy zveřejněno aktuální znění OP. V průběhu provádění díla lze OP, měnit, doplnit anebo zrušit pouze písemnými, průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami. 

11.2. Veškeré změny a dodatky SoD vyžadují ke své platnosti písemnou formu; to platí i pro vzdání se požadavku písemné formy.

11.3. Všechny spory ze SoD anebo v souvislosti s ní, vč. sporů o platnost a výklad, se strany zavazují pokusit vyřešit smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li takové řešení možné, bude záležitost předložena k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v České republice sídlícímu v místě sídla Zhotovitele, je-li objednatelem podnikatel a při uzavření SoD je z okolností zřejmé, že se dílo týká také jeho podnikatelské činnosti, v ostatních případech soudu věcně a místně příslušnému podle použitelných procesních předpisů.

11.4. Bude-li některé ustanovení SoD (zejm. i těchto OP) neplatné anebo neúčinné anebo se kdykoliv po uzavření SoD neplatným anebo neúčinným stane, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení SoD (zejm. i těchto OP). Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení SoD (zejm. i těchto OP) nebo na úpravu právních vztahů, které nejsou SoD (zejm. i těmito OP) řešeny, se použijí ustanovení OZ a dalších aplikovatelných českých právních předpisů, která jsou obsahem a účelem nejbližší obsahu a účelu SoD (zejm. i těmto OP). 

11.5. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017. Těmito OP se zrušují všeobecné obchodní podmínky zhotovitele ze dne 1.12.2014. Tyto OP se použijí na SoD uzavřené ode dne nabytí jejich účinnosti.

Příloha č. 1 – Technické informace k obchodním podmínkám pro žárové zinkování společnosti SIGNUM spol. s r. o.

Žárové zinkování – ČSN EN ISO 1461  

Je speciální technika pokovování ponorem. Zinek vytváří pevný a nepropustný povlak s dlouhodobou životností, který chrání ocel i elektrochemicky. Na rozdíl od jiných povrchových úprav nevzniká jen povlak zinku na oceli, ale vytváří se intermetalické fáze železa a zinku s vysokou tvrdostí a odolností proti otěru. Tloušťka vytvořené vrstvy se obvykle pohybuje v rozmezí 50–190 mikronů v závislosti na teplotě zinkování, délce ponoru, tloušťce pokovovaného dílu, obsahu křemíku, fosforu a jiných stopových prvků v oceli. 

Než se rozhodnete pro zinkování  

Chemické složení, povrch, hmotnost, jakost, tloušťka a drsnost základního materiálu ovlivní vzhled, nános a strukturu zinkového povlaku. Nerovnost povrchu, sváry, okuje a hloubková koroze zůstávají po zinkování viditelné a zdůrazněné. Různorodost konstrukce (plech, profilová ocel – různé tloušťky) způsobují při ochlazování různý vzhled povrchu, eventuelně tepelné deformace. Z těchto důvodů je vhodné zinkovat plechové součásti zvlášť. Zinkovna neodpovídá za tvarové změny nebo poškození dílů způsobené uvolněním vnitřního pnutí. Konstrukce se zinkuje oboustranně při teplotě 450 °C. Je nezbytně nutné, aby duté prostory měly dostatečně velký nátokový a odvzdušňovací otvor. U nesprávně konstruovaných dílů se mohou usazovat zbytky tavidla a zinkový popel. Dále je třeba se vyvarovat mezer, pórů a zápalů ve svárech. Rovněž tak je třeba při svařování používat prostředky k čištění svařovacích hubic a zamezení tvorby rozstřiku, které zinkovna odsouhlasí. Z takových dutin mohou po zinkování odtékat zbytky tavidla, mořidla a poškodit tak pozinkovaný povrch. Laserem pálené výrobky musí být odhraněné hrany a obroušené pálené plochy. Toto je důležité pro lepší přilnavost zinku právě na hranách výrobků. Jednotlivé díly musí mít otvory pro zavěšení. Tyčový materiál do délky 2,0 m musí mít jeden otvor na konci, delší díly alespoň dva otvory na obou koncích. Montážní otvory pod 8 mm budou po zinkování zalité. U větších otvorů je nutný přídavek s ohledem na tloušťku materiálu. Závity je nutné pročistit nebo je před zinkem ochránit. 

Doporučení pro výběr vhodné oceli určené k žárovému pozinkování

Žárové zinkování ponorem je metalurgický proces, při kterém vzájemnou reakcí oceli se zinkovou taveninou o teplotě kolem 450°C vzniká na ocelovém dílci slitinový povlak. Při ponoření dílce do zinkové taveniny se vytváří intermetalické fáze železa a zinku, které jsou hlavní složkou výsledného povlaku. Svrchní fáze slitinového povlaku je často pokryta čistým zinkem. V takovém případě je povrch světle šedý a kovově lesklý. Na křemíkem uklidněných ocelích mohou vznikat povlaky, které jsou tvořeny pouze slitinovými fázemi. Tyto povlaky mají zpravidla větší tloušťku, než která by odpovídala dle normy, jsou hrubší a tmavě šedé. Někdy se lesklé a matné plochy mohou na povrchu střídat a tvořit obrazce ve tvaru buněk. Rozdíly mezi lesklým, světlým a tmavě šedým povlakem jsou pouze vzhledové. Antikorozní ochrana, jakožto základní účel žárového zinkování, není v těchto případech ovlivněna. Doba antikorozní ochrany u tmavě šedých povlaků může být vzhledem k větší tloušťce povlaku delší. Ovšem nadměrná tloušťka povlaku je spojena s vyšší spotřebou zinku a vede k růstu nákladů. Také existují určité důkazy, že povlaky s nadměrnou tloušťkou vzniklé zrychlenou metalurgickou reakcí jsou křehčí a méně přilnavé.

Pokud chcete dosáhnout optimálního vzhledu zinkového povlaku, doporučujeme vybírat oceli s definovaným obsahem křemíku (Si), fosforu (P), uhlíku (C), manganu (Mn) a hliníku (Al).

Nedoporučujeme zinkovat oceli s obsahem křemíku v rozmezí 0,03 – 0,12 hm% (hrozí zde tzv. Sandelinův efekt) a oceli s obsahem křemíku nad 0,22 hm% (vysokokřemíkové oceli). Na těchto ocelích vznikají tmavě šedé, nerovnoměrné povlaky s nadměrnou tloušťkou. 

V případech, kdy je vzhled povlaku velmi důležitým faktorem, doporučujeme použít oceli s obsahem křemíku, fosforu, manganu, uhlíku a hliníku v následujícím složení.

Platí pro nízkokřemíkové oceli:
Za studena válcovaná ocel: Si<0,03 hm% a Si + 2,5xP<0,04 hm%.
Za tepla válcovaná ocel  : Si<0,03 hm% a Si + 2,5xP<0,09 hm%.
U obou typů zpracování:
Al<0,03 hm%.
Mn<1,2 hm%. C<0,24 hm%.
Nevýhodou těchto ocelí je v některých případech obtížné dosáhnutí požadovaných tlouštěk dle ČSN EN ISO 1461.

Pokud je zákazníkem nekompromisně vyžadováno dodržení tlouštěk povlaků dle ČSN EN ISO 1461, popřípadě i tlouštěk vyšších, je doporučováno následující chemické složení ocelí:

Platí pro křemíkem uklidněné oceli:
Si  v rozmezí 0,15 až 0,20 hm% a zároveň P<0,035hm%.
Al<0,03 hm%.
Mn<1,2 hm%.
C<0,24 hm%.

Bílá rez, skladování a transport  

V průběhu několika týdnů vzniká na povrchu zinku ochranná vrstva zásaditého uhličitanu zinečnatého. Vytvoření této vrstvy je závislé na množství CO2 ve vzduchu. Jeho nedostatek, taktéž voda na povrchu pozinkovaných částí zabraňuje vzniku ochranné vrstvy. V takovém případě se na povrchu tvoří bílá rez. Vývoj bílé rzi je závislý na vlhkosti prostředí a ročním období. Bílá rez opticky poškozuje obraz zinkování, ale stříbrný povlak a lesk čerstvě pozinkovaného materiálu vyzraje a během několika týdnů přejde do matné šedé barvy. To je důsledek reakce mezi zinkem a vzduchem. Vznik bílé rzi neovlivní kvalitu žárového zinkování a není důvodem reklamace. Abychom částečně předešli vzniku bílé rzi, je nutné se správně rozhodnout jak skladovat a transportovat pozinkované části.

cross